Právě realizujeme

  • Silnice I/14 – Jablonec nad Jizerou- Poniklá, STAVBA 1

    V rámci akce STAVBA 1 se provádí především oprava stávajících zdí a výstavba nových zdí, obnova krytu vozovky a VDZ, a dále pak údržba a pročištění stávajících propustků, oprava odvodnění komunikace, přeložky veřejného osvětlení a obnova přechodů pro chodce. Celková délka opravovaného úseku 3,205 km.

  • I/10 Turnov, stabilizace zdi Kobylka

    Jedná se o stabilizaci koruny komunikace I/10 v km 75.485-75.615 vlevo v délce cca 130m v Turnově na Kobylce. Stabilizace je řešena pomocí opěrné konstrukce z vyztuženého násypu s netuhým zatravněným lícem.

Reference

2014-2015  úpravy, opravy a rekonstrukce komunikací, rekonstrukce vodovodního řadu a přípojek, vybudování osvětlení

2014  obnova části komunikace, dešťové kanalizace

2014-2015  výstavba retenční nádrže, terénní úpravy

+ Modernizace tramvajové trati v úseku Nová Ruda – Vratislavice, výhybna

2014-2015  prodloužení dvojkolejného úseku trati, rekonstrukce jednokolejové tratě

2014-2015  výstavba splaškové kanalizace, ČOV, rekonstrukce a přeložky vodovodních řadů

+ Technická opatření III. etapa v k.ú. Frýdštejn

2014  výstavba a rekonstrukce polních cest

2013-2014  rekonstrukce kanalizace a vodovodu, vozovkové kryty

2012-2014  kompletní rekonstrukce silnice, opěrné zdi, mosty

2012-2014  kompletní rekonstrukce silnice, opěrné zdi, mosty

2013-2014  HTÚ, zemní práce, sanace, inženýrské sítě, komunikace a zpevněné plochy, sadové úpravy, monolitické betonové konstrukce, speciální práce

2013-2014  HTÚ, zemní práce, sanace, inženýrské sítě, komunikace a zpevněné plochy, sadové úpravy, monolitické betonové konstrukce, speciální práce

+ stavební část a stavba č. 9524  „Strahovský tunel 3.stavba 9.etapa (SO 8101 - odvodňovací štola)

2009-2014  hloubení tunelu pod stropem, čisté terénní úpravy, sadové úpravy

2012-2014  výkop a zajištění stavební jámy

2012-2014  HTÚ, příprava území, zakládání, infrastruktura pro novou halu

2012-2013 - rekonstrukce kanalizace a vodovodu, včetně konstrukce komunikace a chodníků

2012-2013 - nová rampa včetně přeložek IS a demolice OZ

2011-2013 - zemní práce v objemu 250 000m3, komunikace a zpevněné plochy 70 000m2

2012 - kompletní rekonstrukce železobetonového mostu

2012 - kompletní rekonstrukce železobetonového mostu

2009-2012  - HTÚ, zemní práce, inženýrské sítě, komunikace, zpevnění plochy, sadové úpravy, monolitické betonové konstrukce, další práce, 1 ks mostů

2011 - sanace nábřežní zdi a zpevněných ploch, speciální zakládání, trysková injektáž

2010 - HTÚ, zemní práce, inženýrské sítě, komunikace, zpevněné plochy, sadové úpravy, monolitické betonové konstrukce, opěrná zeď

2010 - sanace koruny komunikace, armované násypy

2010 - odvodnění, kanalizace dešťová a splašková, retence, zpevněné plochy

2010 - HTÚ, zemní práce, inženýrské sítě, komunikace, zpevněné plochy

2008-2011 rekonstrukce komunikace, odvodnění, opěrných zdí, atd.

Zemní práce, zajištění stavební jámy, demolice obchodního centra, odpojení IS.

Demolice podzemních objektů, výkop pod ochranným krytem, demolice stropních betonových kcí, úprava základových spár, sanace podloží, svahování, odvoz a likvidace vybouraných a vytěžených hmot.

Hrubé terénní úpravy, příprava území, přeložky a rozvody inženýrských sítí - vodovod, kanalizace, plynovod VTL, výstavba komunikace, vč. zemních prací, stabiliazce, sanace podloží, zajištění skalního zářezu a rekultivace.

Kompletní zhotovení nového terminálu, rekonstrukce letištní haly, demolice, asfaltové a betonové pojezdové plochy, odvodnění.

Hrubé teréní úpravy, zemní práce, inženýrské sítě, komunikace, zpevněné plochy, sadové úpravy.

Hrubé teréní úpravy, zemní práce, inženýrské sítě, komunikace, zpevněné plochy, sadové úpravy.

Hrubé terénní úpravy, demolice objektu 21 000 m3 OP. Výkop stavební jámy v hor. R2-R3, celkem 258 000 m3. Zajištění stavební jámy.

Předmětem zakázky bylo provedení sanace devastované pobřežní zdi (kotevní mikropiloty, trysková injektáž, výměna a oprava zdiva, monolitické zpevnění základů, tyčové kotvy, štětová jímka), včetně výstavby zpevněných ploch a sadových úprav, zajištění realizační dokumentace vč. DIO, zajištění DIR, vypracování pasportu sanované pobřežní zdi, zajištění povodňového plánu.

Rekonstrukce a sanace 4 ks opěrných zdí, rekonstrukce komunikace I/10, rybí propust, kamenná rovnanina a zához.

Příprava staveniště, hrubé terénní úpravy, zpevněné plochy, komunikace, inženýrské sítě, zakládání. Předmětem plnění v rámci vodohospodářské části byly rozsáhlé přeložky, opevnění svahů a zatrubnění potoka, v rámci komunikací též mosty, v rámci zakládání též zpevnění náspů pomocí ocelových sítí.

Předmět plnění veřejné zakázky spočíval ve vybudování mimoúrovňového křížení se čtyřpruhovou kapacitní ulici Poděbradská zhruba na úrovni obchodních center CČM a HORNBACH vč. vybudování navazujících komunikací, přeložek inženýrských sítí a dalších souvisejicích prací jako např. veřejné osvětlení, dopravní značení, vegetační úpravy apod. V rámci stavby byl proveden mostní objekt, bylo přemístěno celkem 23tis. m3 zemin, sejmuto 1 tis. m3 ornice, byla provedena pokládka 3 900 m2 asfaltových vozovek v tl. 0,22 m.

Stoky B1, B28, JA1, JAa dešťové zdrže na ČOV - rekonstrukce kanalizace ve městě, vč. opravy povrchů komunikace , protlak DN 1000, oprava bezvýkopovou technologií - vložkování rukávem DN 1000 d. 46 m.

Hrubé teréní úpravy, zemní práce, inženýrské práce, komunikace, zpevněné plochy, sadové úpravy.

Hrubé terénní úpravy, zemní práce, inženýrské sítě, komunikace, zpevněné plochy, sadové úpravy, protihluková stěna.

Zemní práce, zajištění stavební jámy, parkovací dům, inženýrské sítě, komunikace.

Demolice, zemní práce v hor. R2-R3 v objemu 66 000m3, zajištění stavební jámy.

HTÚ, zemní práce, komunikace pro štěrky, inženýrské sítě - vodovod, kanalizace splašková, kanalizace dešťová, plynovod

Přeložka Lužické Nisy v délce 1,2 km. Přeložka náhonu v délce 1,3 km. Přeložka jezu na Lužické Nise v délce 1,25 km a současně tvorba rybího přechodu.

Rekonstrukce č.p. 183 ve Frýdlantské ulici, č.p. 184 a 486 na nám. Dr. E. Beneše v Liberci - příprava staveniště, komunikace, chodníky, inženýrské sítě, komplet pozemní stavby - památkově chráněný objekt.

Kompletní sanace černé skládky vč. vybudování odvodnění a obslužné komunikace.

Povodněmi zničené ledolamy Karlova mostu prošly generální opravou a původní piloty byly nahrazeny novými piloty z červeného dubu.

V rámci plánovaného Mistrovství světa v ledním hokeji 2004 vyrostla v Praze nová multifunkční hala Sazka Arena.

Nová mimoúrovňová křižovatka průmylového polookruhu s ulicí Liberecká byla vystavena na území pražského Proseku.

V centru Prahy vznikl nový moderní multifunkční komplex, který navazuje na původní dům s rondokubistickou fasádou.

V průmyslové zóně Krupka jsme během jednoho roku vytvořili nový moderní výrobní závod.

Historická budova knihovny prošla náročnou rekonstrukcí a elegantním způsobem vnesla do původního jádra budovy moderního ducha.

Mezi územím Růžodolu a Stráže nad Nisou byla vystavěna nová průmyslová a obchodní zóna Liberec - Sever.

V rámci povodňových opatření byla zrekonstruována náplavka Na Františku a zvýšen její výškový profil.

V Horním Hanychově byl vybudován nový vodojem Bucharka a zároveň rekonstruovány čerpací stanice stávajících vodojemů.

V centru Liberce vyrostla nová nákupní galerie Plaza.

Na Liberecku vyrostlo nové obchodní centrum Nisa.

Sanace staré ekologické zátěže "Zlaté návrší" včetně rekonstrukce systému odvodnění.

Horní náměstí v Hrádku nad Nisou dostane novou moderní tvář.

Výstavba přeložky nové trasy silnice I/13 spojující Stráž nad Nisou a Krásnou studánku.

Výstavba silnice I/35 spojující Bílý Kostel nad Nisou a Hrádek nad Nisou.

V rámci projektu Čistá Jizera dojde k vybudování nové kanalizace na území města Turnov.

V oblasti Karlína a Libně byl vystaven nový úsek Rohanského nábřeží s čtyřproudou komunikací a cyklostezkou.

Na území mezi Černým Mostem a Horními Počernicemi vyrostlo nové 18-ti jamkové golfové hřiště.

Nové nákupní centrum Rýnovka - Interspar bylo vystavěno v Jablonci nad Nisou.

V rámci projektu Lužická Nisa byla zrekonstruována úpravna vody Souš i liberecká čistička odpadních vod.