Odkanalizování areálu Contera – Říčany

2010 - odvodnění, kanalizace dešťová a splašková, retence, zpevněné plochy