Stavba č. 1078, Výstavba podjezdu Chlumecká

Předmět plnění veřejné zakázky spočíval ve vybudování mimoúrovňového křížení se čtyřpruhovou kapacitní ulici Poděbradská zhruba na úrovni obchodních center CČM a HORNBACH vč. vybudování navazujících komunikací, přeložek inženýrských sítí a dalších souvisejicích prací jako např. veřejné osvětlení, dopravní značení, vegetační úpravy apod. V rámci stavby byl proveden mostní objekt, bylo přemístěno celkem 23tis. m3 zemin, sejmuto 1 tis. m3 ornice, byla provedena pokládka 3 900 m2 asfaltových vozovek v tl. 0,22 m.

Termín provádění zakázky:
2006 - 2008