Vodohospodářské a podzemní stavby

Od úpravy břehů k hrázím, od vodovodu až k čističce ...

V oblasti vodohospodářských staveb jsme schopni pokrýt všechny požadavky, které se v tomto oboru stavebnictví mohou vyskytnout, od čištění koryt a náhonů, přes opravy a výstavbu břehů, nábřeží, přístavů a přístavišť, náplavek, náhonů, koryt a jezů, po výstavbu protipovodňových opatření, jako jsou hráze, suché poldry, retenční nádrže nebo rybníky a malé vodní nádrže.

Speciálně jsme schopni nabídnout komplexní dodávku (s technologiemi dodávanými předními výrobci podle přání investora) v oboru výstavby malých vodních elektráren a čistíren odpadních vod.

 

Kanalizační a vodovodní systémy

Výstavba kanalizačních a vodovodních řadů, zejména pro oblast komunální, je po celou dobu existence naší společnosti jednou z hlavních priorit. Naše společnost nabízí provedení, kompletní dodávku výstavby nových (nebo oprav a rekonstrukcí stávajících) kanalizačních a vodovodních sítí od provedení výkopových prací až po finální terénní úpravy hotového díla. Budujeme a obnovujeme přípojky a přeložky inženýrských sítí včetně VN a NN, plynovody a horkovody.

 

Vodní stavby

Mezi vodní stavby, které realizujeme, patří např. sanace nábřežních zdí, protipovodňová opatření, výstavba a rekonstrukce hrází a jezů, přeložky a úpravy vodních toků, stavby čistíren odpadních vod, čištění koryt řek a vodních cest, rybníky, kalová pole, shybky a další.