Specializované činnosti

Velkoobjemové přesuny zeminy, skrývkové práce, hloubení mechanizací ...

Naší hlavní specializací jsou zemní práce v jakémkoliv rozsahu, velkoobjemové přesuny zeminy, skrývkové práce, hloubení mechanizací odstřelem, zajištění stavebních jam, založení staveb zvláštním zakládáním i demolice a následné recyklování stavebních hmot. Realizujeme technologicky obtížné zakázky v limitovaných podmínkách urbanizovaných lokalit, dopravně exponovaných úsecích silnic i na zelených loukách ve všech nadmořských výškách. Naši stavebníci jsou zkušenými odborníky při vedení rozsáhlých a technicky náročných staveb v jakýchkoliv klimatických podmínkách.

 

Zemní práce velkého rozsahu

Naše stroje každoročně přemístí přes 750 tisíc m3 materiálu. Vysoká rozmanitost a výkon našeho rozsáhlého strojového vybavení nám umožňuje nabízet a realizovat kompletní škálu služeb zemních prací. Terénní úpravy 70 a 80 tunovými rypadly Case a Volvo, přesuny zeminy pomocí scraperů, výkopové práce včetně vedení a přeložek inženýrských sítí, budování a rekonstrukce infrastruktury, odkopávky pro silnice a dálnice až po čištění koryt potoků a řek kráčejícím bagrem Menzi Muck.

 

Kompletní přípravy území HTU

Naší hlavní specializací je provádění hrubých terénních úprav rozsáhlých území při přípravě pozemních i podzemních staveb. Stroje jsou vybírány tak, abychom byli schopni zajistit zemní práce v nestandardních nebo extrémních podmínkách na prudkých svazích, v zalesněném terénu, korytech řek či městských centrech, aniž by došlo k poškození okolního prostředí. Provádíme svahování, vytváříme hutněné násypy, výkopové práce, odkopávky pro silnice a dálnice i zajištění svahů. Zajistíme odkopy pomocí 70 až 80 tunových rypadel Volvo a Case hornických tříd 5 až 6, efektivní sejmutí zeminy stroji Scraper, na centimetry přesné zarovnání podkladových vrstev i plání laserovou nivelací pomocí čelních nakladačů, graderů a dozerů.

 

Zajištění stavební jámy

Provádíme zajištění stavebních jam dočasným i trvalým způsobem podle typu stavby a hydrogeologických podmínek. Stavíme záporové, podzemní, štětovnicové i pilotové stěny a také pažení určená k zamezení průsaku vody horninou i podložím. Stabilitu strmých svahů a skalních stěn provádíme horninovými kotvami a hřebíky.

 

Zakládání staveb

Založíme pro Vás každou stavbu hloubkovým i plošným způsobem za použití pilotů, mikropilot, tryskových injektáží, pasů a patek.

 

Demolice

Provádíme demolice výškových staveb, průmyslových areálů, mostních konstrukcí, skalních masivů a ostatních betonových, železobetonových materiálů v jakémkoliv rozsahu s možností recyklace demoliční suti, jejího uskladnění, nebo použití na místě včetně zemních prací na úpravu terénu po demolici. Bourací práce realizujeme i v urbanizovaných lokalitách za pomoci specializované techniky umožňující provést demolici v krátkém čase při minimální hlučnosti a prašnosti. Zajišťujeme rekultivaci místa demolice pro další stavební i nestavební činnosti.

 

Recyklace stavebních hmot

Recyklaci veškerých stavebních materiálů provádíme v místě demolice, nebo vlastní dopravou zajišťujeme její efektivní odvoz, uskladnění či likvidaci. Recyklovaná směs může nahradit přírodní materiály a tak šetřit přírodní zdroje. Veškerou likvidaci stavebního odpadu provádíme v souladu se zákonem o odpadech.

 

Nákladní doprava - návěsy, sklápěče

Při realizaci zakázky zajišťujeme dopravu a dovoz sypkých materiálů vlastními nákladními automobily.